Continuous Trade Logo

  

Programari per l'anàlisi tècnic del mercat borsari

Instal·lació

Aquest document explica com instal·lar fàcilment Continuous Trade en un ordinador amb Linux, Windows, o qualsevol Sistema Operatiu d'escritori que sigui compatible amb un entorn gràfic Java.

 1. Continuous Trade anirà en qualsevol ordinador equipat amb un entorn d'execució de Java (JRE). El sistema ha de tenir una interfase gràfica, comunicacions TCP/IP i espai de disc.

 2. Nosaltres recomanem instal·lar un servidor de base de dades com el mySQL o PostgreSQL, però també es suporta la base de dades interna Hypersonic SQL.

 3. L'entorn d'execució Java recomenat ara és (ago-2006) el de Sun; Java Runtime Environment v. 1.5.0.8, o superior

 4. Vostè pot arrancar l'aplicació fent servir els fitxers d'ordres inclosos. O executar aquesta ordre en el directori d'instal·lació:

  per Linux:

  java -Dsun.java2d.opengl=true -Xms40m -Xmx1024m -XX:NewSize=128m -XX:MaxNewSize=128m\
  -XX:SurvivorRatio=8 -ea -cp "continuoustrade.jar:lib/borland.jar:lib/hsqldb.jar:\
  lib/joone-engine.jar:lib/jython.jar:lib/mysql-connector-java.jar:lib/swingx.jar:\
  lib/xstream.jar:%CLASSPATH%" org.continuoustrade.main.Main

  per Windows:

  java -Dsun.java2d.opengl=true -Xms40m -Xmx1024m -XX; NewSize=128m -XX; MaxNewSize=128m -XX;
  SurvivorRatio=8 -ea -cp "continuoustrade.jar; lib\borland.jar; lib\hsqldb.jar;
  lib\joone-engine.jar; lib\jython.jar; lib\mysql-connector-java.jar; lib\swingx.jar; lib\xstream.jar;
  %CLASSPATH%" org.continuoustrade.main.Main

powered by fingers managed by hands with the vim support